Fundacja Emeryt nagłówek
Dzisiaj jest Wtorek
18 czerwca 2024
170 dzień rokuKALENDARIUM
wystąpień do WŁADZ
w obronie szeroko rozumianego bytu emerytów.

Styczeń
2012 r.

Stanowisko emerytów adresowane do władz RP w sprawie godnej starości, wiążące się z ogłoszonym w 2012 r. Europejskim Rokiem Aktywnego Starzenia się i Solidarności Międzypokoleniowej.

Jednym z ważniejszych postulatów jest pilne powołanie Pełnomocnika Rządu d/s Osób Starszych w randze Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, którego głównym zadaniem będzie przygotowanie ustawy całościowo regulującej przygotowania do starości i godnego jej przeżywania oraz nadzór i koordynacja realizacji zadań zapisanych w ustawie.

więcej

Lipiec
2004 r.

Stanowisko Forum Organizacji Seniorów, którego koordynatorem i inspiratorem wystąpienia była Fundacja "EMERYT" w sprawie:

  • zaniechania waloryzacji na okres 3 lat i ustalenia programu inflacyjnego na poziomie 105 %;
  • przywrócenia 100% kwoty bazowej waloryzacji od momentu przyznania świadczenia emerytalnego i rentowego (likwidacji starego portfela).
Czytaj więcej

cz.1.
cz.2.

Sierpień
2003 r.

Protest dot. podatku liniowego od dochodów osobistych (PIT) w 2004 roku oraz w latach następnych.

Czytaj więcej

Treść pisma

Kwiecień
2003 r.

Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie obniżonej kwoty bazowej (od 91% do 98%) przy obliczaniu emerytury na lata 1993 - 1998 i spowodowaniu ponownego obliczania świadczeń w oparciu o kwotę równą 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Czytaj więcej

Treść pisma

Marzec
2003 r.

Szczegółowa analiza i wniosk wynikające z ogłoszonego i opisanego w mediach Programu reformy i naprawy finansów publicznych

Czytaj więcej

Treść pisma
   Marzec 2003 r.
Szczegółowa analiza i wniosk wynikające z ogłoszonego i opisanego w mediach Programu reformy i naprawy finansów publicznych. więcej cz.1, cz. 2, cz. 3 , cz. 4, cz. 5.

    Styczeń 2003 r.
Stanowisko dot. Pomocy przez aktywizację. Trzeci sektor na rzecz osób zmarginalizowanych.
Tytuł stanowiska Fundacji "EMERYT" to: Już w młodości pomyśl o starości wraz z zadeklarowaną gotowością dialogu o problemach starości. więcej cz.1, cz 2, cz 3.

    Grudzień 2002 r.
Wystąpienie do Marszałka Senatu RP z prośbą o objęcie patronatu nad Międzynarodowym Seminarium pn. Senior w Europie (z okazji 10- lecia działalności Fundacji "EMERYT") i wpisanie tego tematu do planu działalności Senatu RP. więcej cz 1, cz 2, cz 3.

   Wrzesień 2002r.
Publiczny sprzeciw wobec aktualnej polityki społecznej państwa, prowadzonej wobec emerytów w zakresie tworzonego prawa, jak i działań wykonawczo -organizatorskich.
Główne postulaty to zapisanie w ustawach i wprowadzenie w życie od 1 stycznia 2003 roku decyzji dotyczących przywrócenia waloryzacji świadczeń emerytalno - rentowych do wysokości 100% ich podstawy wymiaru, a także wprowadzenie stawki zerowej podatku od osób fizycznych od dochodów 500,- zł miesięcznie netto oraz wprowadzenie dodatkowego programu podatkowego między stawką "0" a 19% . więcej cz.1, cz. 2.

   Sierpień 2002 r.
Pytania skierowane do Wicepremiera i Ministra Finansów w sprawie możliwości wprowadzenia w systemie podatkowym zerowej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych dla dochodów zbliżonych do minimum socjalnego lub niewyższych niż 500,- zł miesięcznie. więcej

    Luty 2002 r.
Protest wobec założonej w projekcie ustawy budżetowej na 2002 r. waloryzacji od 1 czerwca 2002 r. świadczeń emerytalno - rentowych o 0,5 % przy planowanej inflacji w wysokości 4,5%. więcej cz 1, cz 2, cz 3

    Czerwiec 2000 r.
Pytania skierowane do władz ustawodawczych i wykonawczych związane z proklamowaną przez ONZ na lata 1996 - 2007 Dekadą Walki z Ubóstwem, a także z uwagi na fakt, że w Polsce wśród osób powyżej 60 roku życia w ubóstwie żyje ponad połowa. więcej cz.1, cz. 2.

    PaĽdziernik 1999 r.
Apel seniorów. List otwarty związany z proklamowanym po raz pierwszy w 1999 r. przez ONZ Rokiem Ludzi Starszych.
Apel skierowany jest do władzy ustawodawczej wszystkich szczebli na terenie kraju, a także mediów i po raz pierwszy do reprezentantów kościołów i chrześcijańskich organizacji świeckich z prośbą o rzetelne zainteresowanie się bytem i dorobkiem życia ludzi starszych, sposobem okazywania im należytego szacunku, aby ich starość była godna człowieka. Proponuje się zorganizowanie debaty sejmowej z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, poświęconej ludziom starszym oraz konferencji naukowej - sympozjum Rzecznika Praw Obywatelskich i wiele innych działań z różnych dziedzin poświęconych seniorom. więcej cz.1, cz 2.
    Listopad 1998 r.
Protest Zespołu Ekspertów przy Krajowym Przedstawicielstwie Emerytów i Rencistów, Związku Stowarzyszeń przeciwko przyjętej przez rząd ustawie budżetowej na 1999 r.
Zapisano w niej wzrost świadczeń emerytalno - rentowych o 1%, a waloryzację dopiero w czerwcu 1999 r. , przy równoczesnym wzroście kosztów utrzymania już od stycznia 1999 r. o około 50,- zł miesięcznie na osobę. Decyzja taka uderza najbardziej w osoby najuboższe - starsze i niepełnosprawne. Zespół Ekspertów domaga się pełnej 100% waloryzacji świadczeń emerytalno - rentowych od 1999 r. i ich wypłaty od stycznia 1999 roku. więcej cz 1, cz 2, cz 3.

    Maj 1998 r.
Wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Zaniepokojenie nierównym z osobami pracującymi udziałem emerytów i rencistów w prywatyzacji majątku państwowego, co jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa.. Prośba o podjęcie działań i deklaracja współpracy Fundacji "EMERYT" z przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w przygotowaniu sympozjum. więcej

   Sierpień 1997 r.
Wystąpienie do Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej d/s. Emerytów i Rencistów przy Prezesie Rady Ministrów.
Na podstawie doświadczeń Fundacji "EMERYT", wyszczególniono problemy, wymagające pilnego rozwiązania ze względu na zabezpieczenie podstawowego bytu emerytów i rencistów oraz wskazano kompetentnych adresatów tych postulatów w rządzie. więcej

   Lipiec 1997
Wystąpienie w imieniu Rady Konsultacyjnej d/s Emerytów i Rencistów do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wydania rozporządzenia zwalniającego wszystkich emerytów i rencistów dotkniętych powodzią z obowiązku naliczania i poboru podatku do-chodowego od osób fizycznych na dłuższy okres.
Informacja o uczestnictwie Fundacji "EMERYT" w akcji "Pomoc dla Powodzian" oraz wzór podania dla osoby poszkodowanej przez powódĽ do dyrekcji Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, w celu pozyskania czasowego lub stałego zwolnienia z obowiązku podatkowego. więcej cz 1, cz 2, cz 3 cz 4.

   Czerwiec 1997 r.
Pismo Podsekretarza |Stanu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Fundacji "EMERYT". Zaproszenie Pani Zofii Niczke na inauguracyjne posiedzenie Rady Konsultacyjnej do spraw . Emerytów i Rencistów przy Prezesie Rady Ministrów. więcej

   Wrzesień 1996 r.
Propozycja zmiany konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych, polegająca na określeniu kwoty dochodu wolnej od opodatkowania - bliskiej minimum socjalnemu i uwzględnienia tej zmiany w budżecie na 1997 r. więcej cz.1, czz 2 .