Dzisiaj jest Poniedziałek
20 maja 2024
141 dzień roku


O FUNDACJI

Członkowie założyciele - 15 osób z mocy statutu stanowili pierwszą RADĘ FUNDACJI. Byli to:
1. Zofia Niczke
2. Michalina Tokarska
3. Barbara Drążkiewicz
4. Alina Jachimowicz - Balcerek
5. Magdalena Tomaszewska
6. Krystyna Mikołajczyk
7. Ewa Marks
8. Jerzy Kawczak
9. Barbara Wojciechowska
10. Krystyna Jarocka
11. Elżbieta Zgierska - Strumiłło
12. Stanisław Warzecha
13. Krystyna Jońska
14. Danuta Dmochowska
15. Elżbieta Osińska


S T A T U T

Fundacja "EMERYT" jest organizacją charytatywną wyodrębnionej grupy społecznej, jaka jest środowisko emerytów i rencistów, apolityczną, neutralną światopoglądowo, powstałą dla pobudzania aktywności seniorów, jej zorganizowania i pożytecznego zagospodarowania w celu niesienia samopomocy i pomocy środowiskowej, jak również występowania w obronie szeroko rozumianego bytu ludzi starszych.

Jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego.


Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Fundacja ""EMERYT", zwana dalej "Fundacją", ustanowiona aktem notarialnym z dnia 25 maja 1992 r, Repetytorium A nr 813/92, sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. nr 146/91, poz. 203 ), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873) oraz postanowieniami niniejszego statutu.

Kapitałem Fundacji są ludzie & emeryci i renciści, którzy ją stworzyli i w ramach jej struktur działaja, oddając swoja wiedzę, bogate doświadczenie i czas & w myśl idei POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE.

§2
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. Terenem działalności Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica w zakresie określonym obowiazujacym prawem.

§3
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§4
Fundacja posiada osobowość prawną.

§5
Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem: Fundacja ,,EMERYT".

§6
Fundacja ma charakter otwarty. Mogą do niej przystępować osoby fizyczne i prawne, które:
1) złożyły pisemną deklarację działania w imieniu i na rzecz Fundacji,
2) przekazały darowizny finansowe lub rzeczowe,
3) zawarły umowy o sponsorowanie,
4) wspierają działalność Fundacji swoją wiedzą naukową, powszechnie szanowanym i uznawanym autorytetem,
5) w pracy zawodowej zajmują się tematyką osób starszych.

Rozdział II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§7
Celem Fundacji jest:
1) pobudzanie i zagospodarowywanie aktywności osób starszych, integrowanie
środowisk seniorów oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych,
2) udzielanie szeroko rozumianej pomocy emerytom i rencistom w okolicznościach uzasadnionych ich sytuacją bytową, organizowanie samopomocy środowiskowej,
3) występowanie do władz w obronie bytu emerytów,
4) pomoc społeczna emerytom i rencistom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
5) ochrona i promocja zdrowia,
6) nauka, edukacja, oświata,
7) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
8) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
9) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
10) promocja i organizacja wolontariatu.

§8
Fundacja realizuje swoje cele prowadząc następujace działania:
1. Działania nieodpłatne pożytku publicznego:
1) inicjowanie i organizowanie działalności charytatywnej,
2) inspirowanie różnych form ofiarności społecznej na rzecz środowiska emerytów i rencistów,
3) współpraca z instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, innymi osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
4) uczestnictwo w pracach badawczych, przygotowywanie opinii i ekspertyz dotyczących seniorów,
5) organizowanie przewozów osób na badania lekarskie, do szpitali, sanatoriów i domów opieki itp.
6) zorganizowanie i prowadzenie Wypożyczalni Wózków Inwalidzkich,
7) organizowanie i prowadzenie aktywnej profilaktyki zdrowotnej & odczytów, publikacji, zajęć relaksujących przy muzyce itp.,
8) organizowanie i prowadzenie edukacji przez całe życie,
9) organizowanie spotkań i festynów prezentujących dorobek kultury i dziedzictwa narodowego, jak również prezentowanie amatorskiej twórczości seniorów,
10) organizowanie i prowadzenie opieki nad osobami starszymi i dziećmi.
2. Działania odpłatne działalności pożytku publicznego:
1) organizowanie i prowadzenie opieki nad osobami starszymi i dziećmi,
2) uczestnictwo w pracach badawczych, przygotowanie opinii i ekspertyz dotyczących seniorów,
3) organizowanie przewozów osób na badania lekarskie, do szpitali, sanatoriów, domów opieki,
4) prowadzenie Wypożyczalni Wózków Inwalidzkich,
5) organizowanie i prowadzenie aktywnej profilaktyki zdrowotnej & odczytów, publikacji, zajęć relaksacyjnych przy muzyce itp.,
6) organizowanie i prowadzenie edukacji przez całe życie.

§9
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, z której dochód całkowicie przeznaczany będzie na realizację celów statutowych. Działalność gospodarcza prowadzona jest w zakresie:.
1) projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,
2) badań i analiz technicznych,
3) pozostałej działalności usługowej, gdzie indziej niesklasyfikowanej; obsługa parkingów, portier, itp.,
4) pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
5) Wynajmowania przestrzeni na cele reklamowe oraz dystrybucji i dostarczania prospektów i próbek reklamowych,
6) doradztwa prawnego i ogólnych konsultacji, przygotowywania dokumentów prawnych,
7) działalności rachunkowo-księgowej.

§10
Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce, zwłaszcza dotyczącymi fundacji, prowadzenia działalności pożytku publicznego i niniejszym statutem.

§11
Dla osiągnięcia swoich celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność zbieżna jest z celami statutowymi Fundacji.

Rozdział III. ORGANY FUNDACJI

§12
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji.
2. Komisja Rewizyjna Fundacji.
3. Zarząd Fundacji.

§13
1. Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji.
2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmiany,
2) wybór Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie programów i kierunków działań na lata następne,
5) podejmowanie uchwał o:
- zmianie celów Fundacji,
- likwidacji Fundacji,
6) przyjmowanie dalszych członków Rady Fundacji,
7) podejmowanie decyzji w sprawach pozbawienia i przywrócenia praw członka Rady Fundacji,
8) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej w sprawie skarg na pracę Zarządu i podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć,
9) ustanawianie form wyróżnień oraz ich nadawanie za wybitne zasługi w działalności na rzecz Fundacji i seniorów,
10) występowanie o wyróżnienia i uhonorowania odznaczeniami państwowymi i innymi wybitnych działaczy Fundacji.

§14
1. Fundatorzy - założyciele z mocy statutu stają się członkami Rady Fundacji.
2. Rada Fundacji może powołać dalszych członków Rady Fundacji & spośród osób fizycznych i prawnych & które akceptują cele Fundacji, podjęły z nią współpracę oraz przekazały na rzecz Fundacji, tytułem darowizny, środki finansowe lub rzeczowe.

§15
Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą:
1) utraty zdolności do działań prawnych,
2) złożenia pisemnej rezygnacji z praw członka Rady Fundacji,
3) utraty dobrego imienia lub zdolności reprezentowania celów Fundacji,
4) działania na szkodę Fundacji.

§16
1. Zebrania Rady Fundacji zwoływane są przez Zarząd w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa lata.
2. Ponadto Zarząd zwołuje zebranie Rady Fundacji na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków Rady Fundacji, w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
3. Zarząd zawiadamia członków Rady Fundacji o terminie, miejscu i porządku obrad zebrania Rady Fundacji, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obrad.

§17
1. W zebraniu Rady Fundacji biorą udział z głosem decydującym członkowie Rady Fundacji.
2. Członkom Rady Fundacji przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
3. Członkowie Rady Fundacji dokonują spośród siebie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.
4. Jeżeli w czasie zebrania przewidywane są wybory, to po ustaleniu listy kandydatów, zebrani wybierają 3-5 osobowa Komisję Skrutacyjną spośród osób nie będących kandydatami.

§18
1. Uchwały zebrania Rady Fundacji w sprawach ustanowienia i zmiany statutu Fundacji, o zmianie celów Fundacji, o połączeniu z inną fundacją, o likwidacji Fundacji, w sprawach przyjęcia, pozbawienia i przywrócenia praw członka Rady Fundacji & wymagają zgody większości pełnego składu członków Rady Fundacji.
2. W pozostałych sprawach, uchwały zapadaja zwykłą większością głosów, a przy równej liczbie głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania.
3. Zebranie Rady Fundacji może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
4. Zebranie Rady Fundacji może podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, jeżeli w zebraniu uczestniczy ponad połowa członków Rady Fundacji, za zgodą większości zebranych.
5. Wybory do Komisji Rewizyjnej i Zarządu, przyjęcia dalszych członków Rady Fundacji oraz głosowania w sprawach pozbawienia i przywrócenia praw członka Rady Fundacji, odbywają się w głosowaniu tajnym. Głosowanie w pozostałych sprawach jest jawne, chyba, że tajności zażąda co najmniej 1/3 głosujących.

§19
1. W zebraniach organów Fundacji mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone.
2. Z zebrań organów Fundacji sporządzane są protokoły, podpisywane przez przewodniczącego zebrania i sekretarza.

§20
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, wybieranych przez zebranie Rady Fundacji spośród członków Rady Fundacji z zastrzeżeniem, że osoby te nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Ponadto nie mogą to być osoby skazane w przeszłości prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
3. Rada Fundacji może odwołać członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji.
4. Na pierwszym posiedzeniu, po wyborze, członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§21
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola i nadzór nad działalnością Fundacji, a w szczególności:
1) badanie dorocznych sprawozdań rzeczowych i finansowych,
2) dokonywanie okresowych ocen realizowanych przez Zarząd zadań,
3) kontrola sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków pochodzących od organów Fundacji i członków Rady Fundacji,
4) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
5) składanie Radzie Fundacji sprawozdań, zwłaszcza zawierających wnioski z dokonanych kontroli.

§22
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą być zwoływane na wniosek Rady Fundacji lub Zarządu w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§23
W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć zaproszone osoby, w tym z głosem wyjaśniajścym członkowie Zarządu i członkowie Rady Fundacji.

§24
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech swoich członków. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a w razie jego nieobecności & głos zastępcy przewodniczącego.

§25
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 -5 osób wybranych przez zebranie Rady Fundacji.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w czasie trwania kadencji.

§26
Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu wybierają spośród siebie prezesa i wice-prezesa Zarządu Fundacji oraz skarbnika Fundacji.

§27 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w statucie dla innych organów Fundacji, a w szczególności:
1) realizacja celów, którym służy Fundacja,
2) prowadzenie działalności Fundacji i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
3) należyta staranność o właściwe zabezpieczenie majątku Fundacji,
4) sporządzanie rocznych sprawozdań,
5) zwoływanie zebrań Rady Fundacji i obsługa techniczno-biurowa,
6) zaciąganie pożyczek bankowych i innych zobowiązań,
7) udzielanie pełnomocnictw,
8) inne działania niezbędne do prowadzenia Fundacji.
3. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności:
1) Radzie Fundacji oraz Komisji Rewizyjnej,
2) ministrowi pracy i polityki społecznej,
3) właściwym organom skarbowym,
4) innym organom w miarę potrzeb wynikających ze stosownych przepisów, w tym ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczeń społecznych.
Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Rady Fundacji i Komisji Rewizyjnej.

§28
1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresach między posiedzeniami, Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członków Zarządu.
2. Podział czynności pomiędzy członków Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowanie uchwał oraz inne sprawy organizacyjne ustala Zarząd w pełnym składzie, po uzgodnieniu z Radą Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są i prowadzone pod przewodnictwem prezesa lub wiceprezesa Zarządu.
4. Pracami Biura Fundacji kieruje prezes Zarządu lub ustanowiony przez Zarząd pełnomocnik prezesa, pełniący funkcję dyrektora Fundacji.

§29
Oświadczenie woli za Fundację składają dwaj członkowie Zarządu, bądĽ jeden członek Zarządu i pełnomocnik Zarządu.

§30
Zarząd, w miarę potrzeby, tworzy przedstawicielstwa terenowe Fundacji, określając ich zasięg, organizację i zakres działalności.

Rozdział IV. MAJˇTEK I FUNDUSZE FUNDACJI

§31
Majątek Fundacji stanowią:
1. Fundusz założycielski w kwocie 1 mln złotych (starych ),
2. Fundusz gromadzony dzięki aktywności działaczy Fundacji, realizowanej w ramach umów o sponsorowanie lub innych umów,
3. Wpłaty wnoszone przez ofiarodawców,
4. Fundusze, nieruchomości i ruchomości uzyskane w drodze darowizn, zapisów, spadków lub nabyte przez Fundację,
5. Odsetki bankowe od zdeponowanych wkładów,
6. Wpływy z organizowanych imprez i akcji charytatywnych,

§32
Fundacja nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej działaczy, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi";
2. Przekazywać swojego majątku na rzecz jej działaczy, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. Wykorzystywać majątku na rzecz działaczy, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33
Do organów statutowych Fundacji nie mogą być wybierane osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§34
Likwidacja Fundacji może nastąpić w wypadku, gdy co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji uzna, że Fundacja nie ma możliwości dalszego działania, zgodnie ze swoim statutem lub jeżeli zostaną wyczerpane środki finansowe Fundacji. Jeżeli w chwili likwidacji pozostanie jej majątek, zostanie on przekazany na rzecz organizacji charytatywnej, wskazanej w uchwale o likwidacji Fundacji.

Zmianie uległy składy osobowe organów, jak też nastąpiło wyraĽne rozdzielenie organu wykonawczego - Zarządu od organu stanowiącego - Rady Fundacji.

Skład osobowy organów Fundacji na dzień 31 marca 2006 r.:

Rada Fundacji:
Barbara Drążkiewicz - przewodnicząca
Tadeusz Puczkowski - wiceprzewodniczący
Anna Grzegrzółka
Krystyna Jarocka
Krystyna Jońska
Mieczysława Lipińska
Edward Marchewka
Jerzy Milczarek
Józef Pieńkowski
Józef Aleksander Sokołowski
Wanda Trzcińska
Barbara Wasiel
Teresa Wójcik
Elżbieta Zgierska - Strumiłło

Zarząd Fundacji:
Zofia Niczke - prezes
Elżbieta Wojciechowska - sekretarz
Leonard Babiński - członek
Wiesław Tomaszewski - członek